Nødnett

Visste du at...

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.
  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • I vurderingen av plassering av basestasjoner skal det blant annet tas hensyn til dekning, naturmangfold, kulturminner og bebyggelse.
  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.
  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning
  • Et landsdekkende AGA-nett gir dekning til helikoptre i opptil 8000 fots høyde over havet.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Nødnett innebærer en overgang fra gammel, analog radioteknologi til en digital løsning med utvidet funksjonalitet, bedre talelyd og avlytningssikret kommunikasjon.

Twitter

1.0.170.679