Nødetatenes tilbakemeldinger fra de første utbyggingsområdene (2015)

Første kvartal 2015 ble det gjennomført en brukerundersøkelse med nødetatene fra de første utbyggingsområdene, som en oppfølging av tidligere undersøkelser. Resultatene viser at nødetatene kommuniserer oftere og mer effektivt med samarbeidspartnere både internt og eksternt etter at Nødnett ble innført. Samtidig viser undersøkelsen at tilbakemeldingene avhenger av hvordan etatene bruker Nødnett - jo oftere, jo mer fornøyde er de. Det meldes om enkelte utfordringer knyttet til én til én- samtaler. Det samarbeides med leverandørene og brukerne, og flere prosjekter er satt i gang for å forbedre talekvaliteten.

 

Brukerundersøkelser i 2010 og 2012

Den første brukerundersøkelsen ble gjennomført av Difi våren og høsten 2010 med brukere innen politi, brannvesen og helsetjeneste.  Høsten 2010 hadde helsetjenesten relativt få brukere, derfor ble det gjennomført en ny brukerundersøkelse for helsetjenesten høsten 2012. Undersøkelsene viser at brukerne er jevnt over fornøyde.

 

De frivillige redningsorganisasjonenes bruk av Nødnett (2012)

Etter å ha hatt Nødnett-terminaler til utpørving siden våren 2011 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for de frivillige redningsorganisasjonene høsten 2012. Flere av spørsmålene er identiske med spørsmålene fra undersøkelsene med nødetatene i 2010 og 2012. Nær halvparten av de som hadde fått opplæring svarte på brukerundersøkelsen. Tilbakemeldingene fra prøve-brukerne er overveiende positive. De opplever at Nødnett gir bedre dekning enn de er vant til fra andre samband, men rapporterer også om områder uten dekning, der det er ønskelig med dekning. Noen brukere melder om variasjon i talekvalitet.