Med bakgrunn i hendelsen i desember 2016 har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) besluttet at de vil føre tilsyn med DNK for å avklare om skjermingsverdig informasjon og skjermingsverdige objekter er håndtert tråd med sikkerhetsloven.

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) er tilsynsmyndighet for teleleverandører, og følger opp leverandøren Broadnet.

 

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har meldt at de vil gjennomføre en bred etterforskning for å avdekke om det har vært lovbrudd. 

 

DNK mener det er viktig at alle parter bidrar til å belyse saken.